Biểu 2: Đối với hộ kinh doanh/Hợp tác xã

Dự báo thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Tình trạng hoạt động:
đến
STT Chi tiêu ĐVT Thực hiện 2019 Thực hiện quý I/2019 Ước thực hiện quý I/2020 Ước tính tháng 4/2020
1 Doanh thu Triệu đồng
2 Thuế phải nộp Triệu đồng
3 Đóng BHXH Triệu đồng
4 Số lao động Người
Số lao động nghỉ việc Người
5 Dư nợ vay Triệu đồng
6 Dư nợ vay đến hạn phải trả Triệu đồng
7 Số lãi vay đến hạn phải trả Triệu đồng

Hủy bỏ