Báo cáo tình hình
sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng
dịch bệnh COVID-19