Bảng 08 chỉ số thành phần

Sở ngành địa phương Tính minh bạch và tiếp cận thông tin Tính năng động của sở ban ngành và địa phương Chi phí thời gian Chi phí không chính thức Cạnh tranh bình đẳng Hỗ trợ Doanh nghiệp Thiết chế pháp lý Vai trò người đứng đầu PCI Xếp hạng Nhóm xếp hạng
Sở Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Kế hoạch đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Lao động thương binh và Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cục Hải quan tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND thành phố Huế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND thị xã Hương Trà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND thị xã Hương Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND huyện A Lưới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Nam Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Phong Điền 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Phú Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Phú Vang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Quảng Điền 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0