Hướng dẫn thực hiện khảo sát
  

Chọn mẫu khảo sát DDCI

Mẫu khảo sát (đối tượng đánh giá) được chọn ngẫu nhiên từ các hồ sơ giao dịch tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và các sở ban ngành cấp tỉnh.

Ưu tiên chọn các đối tượng đánh giá có thực hiện giao dịch tại nhiều cơ quan, đơn vị trong thời gian khảo sát.

Thời gian lấy mẫu được thực hiện trong tháng 7 hàng năm.

2. Số lượng mẫu khảo sát (số lượng và danh sách đối tượng đánh giá) được xác định bằng 5% hoặc 10% số lượng hồ sơ giao dịch với doanh nghiệp trong thời gian từ tháng 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau của từng sở, ban, ngành và từng địa phương, cụ thể:

a) Bằng 5% số lượng giao dịch với doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị có số lượng giao dịch từ 2.000 hồ sơ trở lên.

b) Bằng 10% số lượng giao dịch với doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị có số lượng giao dịch dưới 2.000 hồ sơ nhưng không thấp hơn 50 mẫu khảo sát/một đối tượng được đánh giá.

Phương pháp khảo sát DDCI

1. Mẫu phiếu dùng để khảo sát, đánh giá được xây dựng riêng cho 02 đối tượng được khảo sát, đánh giá gồm:

a) Mẫu phiếu dùng để khảo sát, đánh giá DDCI các sở ban ngành cấp tỉnh;

b) Mẫu phiếu dùng để khảo sát, đánh giá DDCI ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Mẫu phiếu khảo sát có thể được điều chỉnh, bổ sung tùy theo yêu cầu, mục đích khảo sát nhằm phục vụ định hướng cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Phương pháp được sử dụng để khảo sát DDCI gồm:

a) Khảo sát qua đường thư tín;

b) Phỏng vấn trực tiếp tại Doanh nghiệp;

c) Khảo sát trực tuyến trên môi trường mạng;

d) Khảo sát thường xuyên liên tục qua Website DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế;

e) Khảo sát thường xuyên liên tục tại Trung tâm Hành chính công.

Thời gian khảo sát được bắt đầu thực hiện vào tháng 8 hàng năm đối với các hình thức quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều này.

Phương pháp xử lý dữ liệu khảo sát và công bố kết quả

1. Việc nhập liệu, xử lý số liệu, trích xuất kết quả khảo sát được thực hiện bằng hệ thống phần mềm. Hệ thống này cho phép tự động tính ra điểm số của từng chỉ số thành phần và chỉ số tổng hợp DDCI, dựa trên trọng số được tính toán kỹ lưỡng đối với mỗi chỉ số thành phần.

Thời gian nhập liệu, xử lý số liệu, trích xuất kết quả khảo sát được thực hiện vào tháng 10 hàng năm.

2. Chỉ số DDCI được xác định thông qua tính toán 08 chỉ số thành phần và chuẩn hóa theo thang điểm 100; gán trọng số và tính điểm DDCI tổng hợp gồm điểm có trọng số của các chỉ số thành phần. Việc xếp loại DDCI được quy định cụ thể theo phương pháp tính của từng năm tùy theo theo yêu cầu, mục đích khảo sát, đánh giá của từng năm.

Kết quả DDCI được gửi đến các đối tượng được đánh giá vào tháng 12 hàng năm để làm cơ sở đánh giá Cán bộ công chức.

Kết quả DDCI cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm vào đầu tháng 01 của năm sau tại Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm.

Hướng dẫn điền phiếu

Để khảo sát đạt kết quả tốt nhất, Nhóm nghiên cứu khuyến nghị lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên chủ chốt (trưởng phòng/cán bộ quản lý của các bộ phận chuyên môn hoặc người có am hiểu về lịch sử, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) cùng tham gia vào quá trình trả lời các câu hỏi. Trong phiếu khảo sát, thuật ngữ “doanh nghiệp” bao gồm cả hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Với những ô trống, vui lòng đánh dấu  vào những phương án lựa chọn. Chúng tôi cũng gửi kèm bản mềm phiếu khảo sát vào email của quý vị, quý vị có thể điền phiếu bản mềm và gửi trực tiếp vào email của tổ công tác theo địa chỉ: ddci.thuathienhue@thuathienhue.gov.vn

Hướng dẫn gửi phiếu 

Sau khi hoàn thành phiếu khảo sát, đề nghị Quý doanh nghiệp gửi lại phiếu đã trả lời trong phong bì kín (được gửi kèm trong phong bì thư có in sẵn địa chỉ hòm thư bảo mật tại Thừa Thiên Huế). Quý doanh nghiệp gửi phiếu khảo sát đã điền về hòm thứ bảo mật là hoàn toàn miễn phí. 

Địa chỉ nơi nhận phiếu khảo sát: 

Trung tâm hỗ trợ

Trong quá trình điền phiếu khảo sát, chúng tôi sẵn sàng giải đáp bất cứ thắc mắc nào từ phía doanh nghiệp thông qua đường dây nóng:
-     Điện thoại của Trung tâm hỗ trợ giải đáp thông tin DDCI: 02346.559.666
-     Hoặc email: vncpt@thuathienhue.gov.vn
-     Cổng thông tin chính thức của tỉnh Thừa Thiên Huế về chương trình DDCI: http://ddci.thuathienhue.gov.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/ddci.thuathienhue.gov.vn/

 

DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]