Tổ chức thực hiện
  

Trách nhiệm thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và đầu tư:

a) Xây dựng kế hoạch khảo sát DDCI hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 10 tháng 5 hàng năm.

b) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả DDCI hàng năm.

c) Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khảo sát DDCI hàng năm; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung DDCI khi có sự thay đổi cơ bản để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.

đ) Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức khảo sát DDCI hàng năm; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định.

e) Xây dựng Website DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế để khảo sát thường xuyên và liên tục các chỉ số thành phần DDCI, bao gồm cả việc khảo sát theo từng chuyên đề.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Lập danh sách các đối tượng đánh giá DDCI theo quy định tại Điều 6 của Quy định này, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển cho đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát.

b) Chuẩn bị cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả DDCI hàng năm.

c) Gửi kết quả khảo sát DDCI đến các đối tượng đánh giá vào trước ngày 10 tháng 12 hàng năm sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kết quả khảo sát.

3. Trách nhiệm của Viện Nghiên cứu phát triển:

a) Quản trị và vận hành Website DDCI tỉnh

b) Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn hoặc tự thực hiện khảo sát DDCI hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trước ngày 30 tháng 5 hàng năm.

c) Rà soát mẫu phiếu khảo sát, gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất trước ngày 20 tháng 7 hàng năm.

d) Tổ chức khảo sát, xây dựng phần mềm xử lý dữ liệu khảo sát, viết báo cáo phân tích gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.

4. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm hỗ trợ những công việc có liên quan trong quá trình tổ chức khảo sát DDCI hàng năm.

Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy định
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu gặp vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 

 

DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]